Какво всъщност e “напояване” и от къде идва?

Напояването е начин, чрез който изкуствено увеличаваме влажността на почвата, най-вече в районите с неблагоприятен климат, за да подпомогнем растежа на нашите растения. Истината е, че в земеделието напояването се използва и с цел защита на растенията от измръзване и предотвратяване растежа на плевели при зърнени насаждения. Имайки предвид, че водата е основен компонент за развитието на растителния свят и без нея не са възможни процесите на развитие, напояването е основна характеристика на селското стопанство в продължение на 5000 години.

Археологически проучвания показват, че напояването на земеделските култури се е появило за пръв път в райони, където валежите не са достатъчни да поддържат влажна почвата за растенията, която от своя страна да им осигури растеж.  В Месопотамската равнина се е извършвало целогодишно напояване на земеделските култури като са се използвали иригационни канали, които осигурявали вода до различни участъци. Древните египтяни също са практикували напояване на участъци. Те се възползвали от преливането на река Нил като използвали наводнени площи и около тях вдигали диги. В Древна Нубия жителите разработили форма за напояване на земята, като използвали устройство наподобяващо воденично колело. При тях напояването започва преди повече от две хиляди години. Сложни напоителни системи и системи за съхранение на вода са създадени и от представителите на Индската цивилизация на територията на днешен Пакистан и Северна Индия. Най-ранните напоителни системи пък в Шри Ланка датират от около 300 г. пр.н.е. и продължават да се развиват през следващите столетия. Те се превръщат в един от най-сложния комплекс от напоителни съоръжения в древния свят. Освен изграждане на подземни канали, жителите на Шри Ланка  създават и редица изкуствени водоеми, които да служат като резервоари за вода с която да напояват. Благодарение на сложните инженерни решения в този сектор, те често са наричани „майстори на напояването“. Повечето от тези напоителни системи все още съществуват, невредими до момента.

В наши дни вече има доста развити и доразвити методи за напояване. С тях ще ви запознаем в следващата статия.